4.02.2018

Niepubliczne Przedszkole Liczmanek uczestniczyć będzie w drugim etapie rekrutacji miejskiej (system "Nabór") na rok szkolny 2018/19.


Rekrutacja uzupełniająca
Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.
Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej powyżej.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
Terminy postępowania rekrutacyjnego
 Od dnia 30 kwietnia do dnia 9 maja 2018 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
 Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
- Dnia 17 maja 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
- Od dnia 17 maja do dnia 21 maja 2018 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
- Dnia 25 maja 2018 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
Więcej informacji o trwającej rekrutacji:Postępowanie rekrutacyjne:
1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
2. Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron OD DNIA 19 LUTEGO 2018
http://www.nabor.pcss.pl/poznan,
http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce),
3. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.


Kryteria naboru na rok szkolny 2018/2019:
1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość - 260 punktów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami,

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą nr XLII/739/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. określono następujące kryteria samorządowe:

1. oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy,
wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej,
uczą się w trybie dziennym,
prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko
20 pkt;
2. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki  50 pkt;
3. wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję 50 pkt;
za II preferencję 10 pkt;

4. wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 15 pkt;
5. oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych
za miniony rok w gminie Poznań
– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 20 pkt;

6. gdy dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny 60 pkt.


Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów
zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty
wskazane przy każdym
z kryteriów.

Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.


Dzieci w wieku 6 lat mogą realizować roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Procedura odwoławcza
-  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
- W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
- Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
- Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.


*Szanowni Państwo,

w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego nie uwzględniamy wniosków Rodziców dzieci zamieszkałych poza Poznaniem oraz z rocznika 2016.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu są równe opłatom w przedszkolach miejskich, tj. 1zł za każdą godzinę dziennie, przy czym 5 GODZIN  POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU KAŻDEGO DNIA JEST NIEODPŁATNYCH.

Dodatkowo pobierana jest opłata za żywienie. W tym roku szkolnym (2017/18) wynosi ona 9zł/dzień.

Rodzice dzieci 6-letnich odbywających roczne przygotowanie przedszkolne, tzw. "zerówkę" ponosza opłaty wyłącznie za żywienie.