Drodzy Rodzice,

w tym miejscu postaramy się zamieszczać informacje, które będą pojawiać się w rozmowach, emailach, itd.

Śledźcie tę stronę lub piszcie/dzwońcie do nas: przedszkoleliczmanek@gmail.com  lub tel. 519 149 393.


Czy zawsze podwyższoną temperaturę u dziecka przebywającego w przedszkolu trzeba zgłosić do SANEPID? Jaką wartość temperatury uznać za graniczną?

 

Odp. Nie każda podwyższona temperatura musi świadczyć o zakażeniu koronawirusem, zwłaszcza jeśli nie towarzyszą temu inne objawy, w związku z tym zaleca się raczej monitoring (kontakt z rodzicami), pojedynczego przypadku. Za stan podgorączkowy przyjmuje się temperaturę ciała powyżej 37C, dzieci z temperaturą powyżej 37C nie powinny być przyjmowane do placówki. Jeśli podwyższona temperatura wystąpi w ciągu dnia, należy o tym fakcie powiadomić rodziców z zaleceniem jak najszybszego odebrania dziecka z placówki, a dziecko odizolować od grupy.

 

Co z leżakowaniem dzieci młodszych? Czy rodzice powinni dostarczyć pościel?

 

Odp. Mimo iż nie istnieje zakaz korzystania z pościeli, leżakowanie dzieci we własnej pościeli nie będzie odbywać się w przedszkolu w czasie pandemii. Rodziłoby to konieczność częstej wymiany pościeli, która powinna być prana w temperaturze 60C, czego my nie możemy zweryfikować, więc dla bezpieczeństwa naszych podopiecznych zdecydowaliśmy się zrezygnować z tej formy odpoczynku. Nie oznacza to, iż dzieci pozbawione będą możliwości wypoczynku w czasie pobytu w przedszkolu.

 

Jak wyglądać będzie sala dydaktyczna?

 

Odp. W salach dydaktycznych mogą znajdować się sprzęty, zabawki, meble możliwe do skutecznej i częstej dezynfekcji. Zatem w naszym przedszkolu z sal znikną pluszaki i inne zabawki, które trudno dezynfekować; dywany – ponieważ ich szybka dezynfekcja może być nieskuteczna, a dodatkowo pamiętać należy o tym, iż dzieci nie mogą być narażone na wdychanie oparów środków dezynfekujących. Tradycyjne wykłądziny dywanowe zastąpimy matami dla każdego dziecka, które można utrzymać w czystości, będą przyjemne w użytkowaniu dla dzieci podczas zabawy i relaksacji, i będą stosowane podczas pobytu w sali oraz w ogrodzie.

Stoły i krzesła będą dezynfekowane kilkUkrotnie w ciągu dnia. Ich układ i rozmieszczenie dzieci przy stołach będzie umożliwiało zachowanie dystansu pomiędzy dziećmi.

Wspólnie z nauczycielami ustaliliśmy, jakie zabawki i pomoce dydAKtyczne, artykuły plastyczne zapewnią dzieciom bezpieczeństwo i komfort użytkowania. Zakupiliśmy na tę okoliczność pewną ilość zabawek i przyborów dla Liczmaniątek.

 

Jak będzie wyglądać czas spędzany przez dzieci w ogrodzie?

 

Odp. Istotne jest, aby dzieci przebywające w przedszkolu były przypisane do grup na stałe, podobnie jak wyznaczeni nauczyciele i pomoce nauczycieli.

Pobyt na świezym powietrzu będzie wyjątkowo istotny w najbliższym czasie z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia dzieci , i pracowników.

W przedszkolnym ogrodzie wyznaczone zostaną strefy dla każdej z grup. Jeśli uznamy, iż skuteczna dezynfekcja sprzętu na placu zabaw będzie możliwa, to włączymy do użytkowania także cały plac zabaw lub jego elementy.

 Jednak jeśli ilośc grup będzie większa niż ilość wyznaczonych stref, wówczas grupy będą musiały przebywać w przedszkolnym ogrodzie w sposób rotacyjny, co skróci czas spędzany na zewnątrz przez poszczególne grupy.

Podczas przebywania w ogrodzie dzieci będą siedzieć na matach. Ich rozmieszczenie w odpowiedniej odległosci będzie ustalane przez nauczyciela i pomoc nauczyciela danej grupy.

Dzieci będą miały dostęp do wody na wyznaczonym stanowisku. Korzystac bedą z jednorazowych kubkow, które będą po użyciu utylizowane.

Przedszkole zakupiło wiele zabawek do użytku w ogrodzie do zabawy indywidualnej oraz grupowej wymuszającej zachowanie dystansu (kosze, piłki, zestawy do gry w badmintona, siatki, bramki, piłki do skakania, itp), które w sposób skuteczny mogą być dezynfekowane po użyciu przez daną grupę.

 

Czy dzieci będą pod opieką swoich wychowawców?

Odp. Niestety reorganizacja pracy, ograniczenia w możliwosci powrotu do pracy w czasie trwania pandemii części kadry sprawi, że nie będziemy w stanie tego zapewnić. Nie utworzymy 5 grup, bowiem musimy mieć na względzie także, iż w przypadku choroby nauczyciela i jego nieobecności grup nie wolno łączyć.

Dzieci będziemy łączyć w grupy uwzględniając ich wiek. Rodzeństwa będą przebywać wspólnie (dziecko starsze z grupą młodszą, ze wględu nałatwiejszą adaptację dziecka starszego do nowych warunków).

Pamiętać należy, iż - jak zapisano w procedurze – Dyrektor może podjąć decyzję o przejściu przedszkola na pracę zdalną w przypadku nałożenia obowiązku kwarantanny/izolacji na kogoś kto miał kontakt z przedszkolem lub w przypadku niemożliwości zapewnienia odpowiedniej ilości kadry – ze względu na podwyższone standardy bezpieczeństwa.

 

Które dzieci będą mogły wrócić 25 maja do przedszkola?

 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji  z placówek w pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji pierwszeństwo w przyjęciu uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Minister Zdrowia apeluje o pozostawienie dzieci w domach, ponieważ wprowadzenie reżimu sanitarnego nie gwarantuje, iż możliwość zarażenia dziecka zostanie wyeliminowana.

W przypadku, gdy przedszkole nie będzie mogło zapewnić opieki wszystkim chętnym dzieciom, wtedy decyzja dotycząca zasad przyjęć do placówki należy do organu prowadzącego, który może określić, jako kryterium przyjęcia, wymóg przedłożenia zaświadczenia rodziców od ich pracodawców.

 

W przedszkolu jest ograniczona liczba dzieci (ze względu na powierzchnię, możliwości kadrowe) więc czy nie powinno być kontynuowane nauczanie zdalne?

 

Z przepisów wprost wynika, iż w sytuacji powrotu do pracy w siedzibie przedszkola, nie ma obowiązku nauczania zdalnego. Obowiązek ten wynika tylko w sytuacji czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, ale nasi nauczyciele ustalą z rodzicami/opiekunami dalsze wsparcie dzieci, które zostaną w domu ora ich rodziców (z ustaloną częstotliwością).

 

Czy godziny pracy przedszkola pozostaną bez  zmian?

Ze względu na fakt, iż nie cała kadra bęzie miała możliwość powrotu do pracy (ze względu na wiek, choroby przewlekłe, sytuację rodzinną) organizacja pracy może ulec zmiany. Zakładamy konieczność zmiany godzin pracy placówki do 8h/dziennie oraz zmniejszenie ilości grup, aby zachować ciągłość pracy  w róznych okolicznościach i sytuacjach losowych.


Czy przyprowadzać/odbierać dzieci można o dowolnej porze?

Ze względu na wprowadzone procedury wyznaczeni zostali pracownicy odpowiedzialni za wpuszczanie dzieci na teren placówki i przygotowanie dzieci do odbioru przez rodzica. Z tego względu dzieci muszą być przyprowadzane w ciągu 1,5h od otwarcia i 1,5h przed zamknięciem placówki. w pozostałym czasie - dla bezpieczeństwa - przedszkole bęzie zmaknięte, a pracownicy przystąpią do wykonywania innych obowiązków. Oczywiście za wyjątkiem sytuacji, gdy dziecko z objawami choroby bęzie odbierane wcześniej przez opiekuna.