REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Szanowni Państwo,

poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące terminów oraz zasad zbliżającego się naboru do naszego przedszkola.

Zapraszamy do lektury, a przede wszystkim ZAPRASZAMY DO LICZMANKA!

Przewodnik

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danej gminy, czyli mieszkańcy miasta Poznania.

Kryteria rekrutacji na nowy rok zostały przyjęte uchwałą Rady Miasta Poznania Nr LVIII/1076/VIII/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r .
Zarządzeniem Nr 60/2022/P z dnia 27 stycznia 2022 r. Prezydent Miasta Poznania określił terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Możliwość wypełnienia wniosku w systemie NABÓR będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia rekrutacji o godzinie 10.00 (zgodnie z zapisem Zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania).

Postępowanie rekrutacyjne:

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2022/2023 dotyczy dzieci z roczników 2016-2019.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.
Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: http://www.nabor.pcss.pl/poznan /przedszkole/
We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).
Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.  

Kryteria naboru na rok szkolny 2022/2023:

1. Kryteria ustawowe – wynikają z ustawy o systemie oświaty:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria te mają jednakową wartość - 50 punktów.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie/lub jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (nie więcej niż 6 kryteriów, które mogą mieć różną wartość).
Uchwałą nr LVIII/1076/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. określono następujące kryteria samorządowe:
oboje rodzice/opiekunowie prawni pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, wykonują pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 11 pkt;
rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej placówki 10 pkt;
wprowadza się preferencje za wybór przedszkola:
za I preferencję 5 pkt.
za II preferencję 4 pkt
za III preferencję 3 pkt.
za IV preferencję 2 pkt.
za V preferencję 1 pkt.
wniosek dotyczy rodzeństwa jednocześnie ubiegającego się o przyjęcie do tej samej placówki 3 pkt;
oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w gminie Poznań
– kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko 12 pkt;
wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych – kryterium spełniają także dzieci, które
z przyczyn medycznych nie podlegają Programowi Szczepień Ochronnych 5 pkt.


Rodzice/prawni opiekunowie spełniający którekolwiek z kryteriów zobowiązani są dołączyć do wniosku stosowne dokumenty (zaświadczenia z zakładu pracy, ze szkoły, uczelni wyższej, z urzędu miasta/gminy lub z CEIDG, kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego, w przypadku zeznania elektronicznego wraz z Urzędowym Poświadczeniem Odbioru ze zgodnym numerem referencyjnym, oświadczenia) wskazane przy każdym z kryteriów.
Brak dokumentów - załączników do wybranego kryterium - eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.


Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od dnia 14 marca (od godz. 10.00) do dnia 25 marca 2022 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza referencja.
Dnia 13 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista
zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).Od dnia 13 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2022 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Dnia 25 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
Dnia 25 kwietnia 2022 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponujące wolnymi miejscami.


Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.

Od dnia 16 maja do dnia 10 czerwca 2022 r. sporządzanie skierowań na wolne miejsca do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – wskazanie rodzicom innego publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.


Rekrutacja uzupełniająca


Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkola dysponujące wolnymi miejscami przeprowadzą rekrutację uzupełniającą.
Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej opisanej w informatorze dla rodziców dotyczącej rekrutacji na rok szkolny 2022/2023.


Terminy postępowania rekrutacyjnego

Od dnia 13 czerwca (od godz. 10.00) do dnia 17 czerwca 2022 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej w pierwszej preferencji.
Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: http://www.nabor.pcss.pl/poznan /przedszkole/
Dnia 22 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista
zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).
Od dnia 22 czerwca do dnia 24 czerwca 2022 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Dnia 27 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych
do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.
Dnia 27 czerwca 2022 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.


Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata.
W terminie do 5 dni od dnia złożenia przez rodzica/prawnego opiekuna wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia komisja rekrutacyjna przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.
Rodzic/opiekun prawny kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Na rozstrzygnięcie dyrektora publicznego przedszkola/szkoły podstawowej, służy skarga do sądu administracyjnego.